جنون عشق «اشعار علی کشت دوست» نام : علی کشت دوست تاریخ تولد : 17 مهر 1362 محل سکونت : رشت وضعیت تأهل : مجرد tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com 2018-06-18T13:10:32+01:00 mihanblog.com اعتراف تلخ 2018-06-18T01:58:48+01:00 2018-06-18T01:58:48+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/192 علی کشت دوست => دارم ساده میگم... ولی اعـترافهنمیخوام حروم شه به پام روزگارت... ع-ک دارم ساده میگم... ولی اعـترافه

نمیخوام حروم شه به پام روزگارت... ع-ک

]]>
کاش دل به دریا میزدم 2018-06-12T23:54:50+01:00 2018-06-12T23:54:50+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/191 علی کشت دوست => کاش بی خواندن چشمت،دل به دریا میزدمبی خجالت با تو عشقم،مَن حَرف ها میزدم... ع-ک کاش بی خواندن چشمت،دل به دریا میزدم

بی خجالت با تو عشقم،مَن حَرف ها میزدم... ع-ک

]]>
نُت اندام تو 2018-06-09T02:22:26+01:00 2018-06-09T02:22:26+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/190 علی کشت دوست => تو را با احساس در آغوشم مینوازمتمام وجودم درگیر نُت اندام توست... ع-ک تو را با احساس در آغوشم مینوازم

تمام وجودم درگیر نُت اندام توست... ع-ک

]]>
حس تلخ تنهایی 2018-06-06T00:30:52+01:00 2018-06-06T00:30:52+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/189 علی کشت دوست => دوباره نیمه شب وُ حس تلخ تنهاییکلافهِ ام؛ تو ولی غرق در خوابی... ع-ک دوباره نیمه شب وُ حس تلخ تنهایی

کلافهِ ام؛ تو ولی غرق در خوابی... ع-ک

]]>
آرامش زندگی من 2018-06-04T02:30:17+01:00 2018-06-04T02:30:17+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/188 علی کشت دوست => آرامش زندگانیــَـم دست تو بودای یار تو را به موقع پیدا کردم... ع-ک آرامش زندگانیــَـم دست تو بود

ای یار تو را به موقع پیدا کردم... ع-ک

]]>
جمعه با تو عاشقانه است 2018-06-01T02:15:53+01:00 2018-06-01T02:15:53+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/182 علی کشت دوست => جمعه دائم لب من دوخته بر گونۀ توستعاشقم این دل من گیر گل خندۀ توست... ع-ک جمعه دائم لب من دوخته بر گونۀ توست

عاشقم این دل من گیر گل خندۀ توست... ع-ک

]]>
در آغوش تو غرقم 2018-05-30T00:36:51+01:00 2018-05-30T00:36:51+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/181 علی کشت دوست => من در آغوش پر از موج تو غرقم،ای جان لذت این است برایم،تو غریقی و نجات...ع-ک من در آغوش پر از موج تو غرقم،ای جان 

لذت این است برایم،تو غریقی و نجات...ع-ک

]]>
نفس های تو 2018-05-29T04:02:45+01:00 2018-05-29T04:02:45+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/180 علی کشت دوست => ای معشوق من  فقط تو میدانی این راز را که پر بود از ترس و اضطراب به هنگامقرار های گاه اتفاقی و پنهانی مانبرای لحظه ای تنها شدن کنار هم و غرق آغوش هم شدن برای لحظه ایکه شتاب عقربه ها مدام آن را کوتاه میکرد آری حسی عجیب و پر هیجانکه تکرارش برایمان تکراری نمیشد شنیدن نجوای داغ نفس هایت که مو به تنم سیخ میکردجنونی مرا به ورای این دنیا میبرد و با لمس دوباره لبت به لبانم مرا زنده میکرد فقط تو میدانی آه... فقط تو معشوق پنهانی من...  ای معشوق من  
فقط تو میدانی این راز را 
که پر بود از ترس و اضطراب به هنگام
قرار های گاه اتفاقی و پنهانی مان
برای لحظه ای تنها شدن کنار هم 
و غرق آغوش هم شدن برای لحظه ای
که شتاب عقربه ها مدام آن را کوتاه میکرد 
آری حسی عجیب و پر هیجان
که تکرارش برایمان تکراری نمیشد 
شنیدن نجوای داغ نفس هایت 
که مو به تنم سیخ میکرد
جنونی مرا به ورای این دنیا میبرد 
و با لمس دوباره لبت به لبانم مرا زنده میکرد 
فقط تو میدانی آه... فقط تو معشوق پنهانی من...  ]]>
بیا ای ماه من 2018-05-28T01:37:36+01:00 2018-05-28T01:37:36+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/178 علی کشت دوست => حالا دیگه شب و روزام دقیقا رنگ چشماتهبیا ای ماه من  پیشم که باز دنیام روشن شه...ع-ک حالا دیگه شب و روزام دقیقا رنگ چشماته

بیا ای ماه من  پیشم که باز دنیام روشن شه...ع-ک

]]>
چه زیبایی در خیالم 2018-05-25T23:05:36+01:00 2018-05-25T23:05:36+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/173 علی کشت دوست => نقش بسته ای در اعماق خیالم لطیف و زیبا با تن پوشی از گل... ع-ک نقش بسته ای در اعماق خیالم 

لطیف و زیبا با تن پوشی از گل... ع-ک

]]>
منتظرم با پای خودم راه برم 2018-05-24T00:36:28+01:00 2018-05-24T00:36:28+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/172 علی کشت دوست => درد یعنی کِه سخت هفت سال گذشت من منتظرم که زودتر راه رَوَم... ع-ک درد یعنی کِه سخت هفت سال گذشت 

من منتظرم که زودتر راه رَوَم... ع-ک

]]>
ای همۀ وجود من 2018-05-06T02:11:32+01:00 2018-05-06T02:11:32+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/171 علی کشت دوست => کوه شُدم برای تو ، ای همۀ وجود منرود زلال گشته ای، بر تن بی قرار من  ع-ک کوه شُدم برای تو ، ای همۀ وجود من

رود زلال گشته ای، بر تن بی قرار من  ع-ک

]]>
حس فصل بهار 2018-03-21T03:12:07+01:00 2018-03-21T03:12:07+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/169 علی کشت دوست => در بهار تازه ، ای جانَم ، هــــوا میچسبدبا قدم های تو این ساز دلم میرقصد..ع-ک در بهار تازه ، ای جانَم ، هــــوا میچسبد

با قدم های تو این ساز دلم میرقصد..ع-ک

]]>
لب دلبر آی میچسبد 2018-03-10T02:22:19+01:00 2018-03-10T02:22:19+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/168 علی کشت دوست => کلیشه نیست لب دلبر، فراتر از قند استبنوش جرعه چایی ،که آی میچسبد..ع-ک کلیشه نیست لب دلبر، فراتر از قند است

بنوش جرعه چایی ،که آی میچسبد..ع-ک

]]>
مَستِ و خُمار میشوم 2018-02-24T01:20:20+01:00 2018-02-24T01:20:20+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/167 علی کشت دوست => چَشم خُمار میشود ، مَستِ خیال میشوم در بغلم بخوابی و لمس کنی تو صورتم ع-ک چَشم خُمار میشود ، مَستِ خیال میشوم

در بغلم بخوابی و لمس کنی تو صورتم ع-ک
]]>
تو روح و من جان 2018-02-16T06:29:18+01:00 2018-02-16T06:29:18+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/165 علی کشت دوست => من برای عشــــق جاویدانمان جان میدهمروح با تو نازنینم،پیش من هر دم بخند ع-ک من برای عشــــق جاویدانمان جان میدهم

روح با تو نازنینم،پیش من هر دم بخند ع-ک

]]>
یکبار بگو دل دادی... 2018-02-09T04:40:42+01:00 2018-02-09T04:40:42+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/136 علی کشت دوست => یکبار تو هم بگو، به من دل دادی...من کور شدم از این رضایات سکوت   ع-ک یکبار تو هم بگو، به من دل دادی...

من کور شدم از این رضایات سکوت   ع-ک

]]>
به من تکیه کن 2018-02-03T01:33:50+01:00 2018-02-03T01:33:50+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/135 علی کشت دوست => میخوای حس کنی عشقمون رو عمیق، بده دست هاتو ، به من تکیه کن ...  ع-ک میخوای حس کنی عشقمون رو عمیق،

بده دست هاتو ، به من تکیه کن ...  ع-ک

]]>
چَشم به خواب بسته ام 2018-01-25T02:32:17+01:00 2018-01-25T02:32:17+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/134 علی کشت دوست => باز به آرزوی این، چَشم به خواب بسته امتَنگ بَغل بگیریُ و سَر بِنَهی به سینه ام ع_ک باز به آرزوی این، چَشم به خواب بسته ام

تَنگ بَغل بگیریُ و سَر بِنَهی به سینه ام ع_ک

]]>
شعله خاطرات 2018-01-19T05:10:43+01:00 2018-01-19T05:10:43+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/133 علی کشت دوست => آتش زدم به عکس،که رَوی تو زِ خاطرمیادت کشید شعله،از قلب تا استخوان من  ع-ک آتش زدم به عکس،که رَوی تو زِ خاطرم

یادت کشید شعله،از قلب تا استخوان من  ع-ک

]]>
آتش لبهای نازت 2018-01-07T05:15:43+01:00 2018-01-07T05:15:43+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/130 علی کشت دوست => آتش چشمان تو شد روشنی بخش دلم قنچه لبهای نازت بوسه میخواهد بیا ع-ک آتش چشمان تو شد روشنی بخش دلم

قنچه لبهای نازت بوسه میخواهد بیا ع-ک
]]>
قفل در آغوشم 2018-01-03T02:27:22+01:00 2018-01-03T02:27:22+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/129 علی کشت دوست => آشوب جهان در دلِ من محـــو شود وقتی بشوی تو قفل در آغوشم ...ع-ک آشوب جهان در دلِ من محـــو شود

وقتی بشوی تو قفل در آغوشم ...ع-ک
]]>
حضور تو 2017-12-25T01:44:11+01:00 2017-12-25T01:44:11+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/128 علی کشت دوست => لباس گرم نمی‌خواهد این هوای سرد کمی حضور تو کافیست برای من   ...ع-ک لباس گرم نمی‌خواهد این هوای سرد

کمی حضور تو کافیست برای من   ...ع-ک

]]>
شب یلدا 2017-12-21T03:20:41+01:00 2017-12-21T03:20:41+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/127 علی کشت دوست => امشب که همان بلندترینِ، شب هاست ... جز خوردن میوهای تو کارِ خطاست ع-ک امشب که همان بلندترینِ، شب هاست ...

جز خوردن میوهای تو کارِ خطاست ع-ک
]]>
بله را گفتی بِه مَن 2017-12-14T03:10:30+01:00 2017-12-14T03:10:30+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/126 علی کشت دوست => بله را گفتی بِه مَن؛حالا کِه، خَندان لَبی میدَهَم دَر دَستِ تو اَنگُشتَری...   ع-ک

بله را گفتی بِه مَن؛حالا کِه، خَندان لَبی

میدَهَم دَر دَستِ تو اَنگُشتَری...   ع-ک
]]>
بوسه ات را کش بدهِ 2017-12-02T05:02:50+01:00 2017-12-02T05:02:50+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/113 علی کشت دوست => من مریض قنچه لبهای نابَت گشتِه امبوسه ات را،کش بده آرام گیرد حال من  ع-ک من مریض قنچه لبهای نابَت گشتِه ام

بوسه ات را،کش بده آرام گیرد حال من  ع-ک
]]>
امنیتِ مَردونه 2017-11-25T02:38:34+01:00 2017-11-25T02:38:34+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/103 علی کشت دوست => آغوش تو...امنیتِ این عاشقِ دیونَه ست بازَم بِخَند؛فَهمیدنِ حَرفام...مَردونست                                                                                                                       آغوش تو...امنیتِ این عاشقِ دیونَه ست

بازَم بِخَند؛فَهمیدنِ حَرفام...مَردونست 
                                                                                                                                                                          ع-ک
]]>
تو جوهر شعرمی 2017-11-17T03:18:23+01:00 2017-11-17T03:18:23+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/102 علی کشت دوست => تو همان جوهر عشقی که درون قلبم از لبت شعر روان شد میان روحم  ع-ک تو همان جوهر عشقی که درون قلبم

از لبت شعر روان شد میان روحم  ع-ک
]]>
کاش پیشَم بودی 2017-11-12T02:37:54+01:00 2017-11-12T02:37:54+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/101 علی کشت دوست => چشمامو میبندم،میذاری سر روی سینهَمای کاش میشد این خیالم واقعی باشه ع-ک چشمامو میبندم،میذاری سر روی سینهَم

ای کاش میشد این خیالم واقعی باشه ع-ک
]]>
ساز دِلِ 2017-11-05T02:33:20+01:00 2017-11-05T02:33:20+01:00 tag:http://ali-keshtdust.mihanblog.com/post/100 علی کشت دوست => میزدم ساز از عِشقَت ، بِه دِلِ ، تو راه یابمسوز دارد که تو رفتی پی ساز دگران... ع-ک میزدم ساز از عِشقَت ، بِه دِلِ ، تو راه یابم

سوز دارد که تو رفتی پی ساز دگران... ع-ک
]]>